Haber

Kamu müteahhitlerine kadro verilmesini öngören kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

458 bin 615 sözleşmeli kamu çalışanına ekip verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar Hakkında Kanun ile 663 Sayılı Kanunda Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM Plan ve Bütçe Kurulunda kabul edildi. Türkiye’nin.

Teklife göre, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında imam hatip vekilliği ve müezzin-kayyım vekilliği açık olarak görev yapanlardan gerekli şartları taşıyanlar imam hatip unvanlı memur kadrolarına atanacak. ve Başkanlıkça ilan edilecek yerlere müezzin-kayyım atanır.

unvanlı memur kadrosuna imam hatip yardımcısı ve müezzin-kayyım yardımcısı olarak atanabilmek için, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunarak, Kamu Personeli Seçme Sınavından yeterli puanı almaları gerekecek. Geçerliliği devam eden sınav ve sözlü veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

Memur takımlarına atananlar 4 yıl içinde başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilemeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nda norm kadro uygulaması sonucunda ortaya çıkan yabancı uyrukluların öğretmen ihtiyacının takım öğretmeni istihdamı ile karşılanamadığı durumlarda, öğretmen hizmetleri, ihtiyacı olacak kişiler yarı zamanlı, Adıyaman Tıp Kurumundan uzmanlar, Devlet Konservatuarı sanat fakültesi üyeleri, İstanbul Belediye Konservatuarı sanatkarları, yurt dışı kurum ve yurt dışı kuruluşlarda uygundur. Belirli hizmetlerde çalıştırılacak işçiler de gerekli hallerde sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek.

Sözleşmeli işçi seçiminde uygulanacak muayene ve istisnalar, kendilerine ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ve verilecek iş sonu tazminatının kapsamı, verilecek izinler, statüsü yabancı kuruluşlarda çalıştırılacak işçi için unvan ve nitelikleri, sözleşmenin feshi, kadroların iptali, istihdama ilişkin hususlar ve sözleşme ayrı ayrı aranır. esas ve üslupları Başkan tarafından belirlenir.

Bu fıkra kapsamındaki yabancı kuruluşlarda çalıştırılacak sözleşmeli personelin hizmet akdinin şartları, esas hâllerde malî yıl ile sınırlı olmak kaydıyla Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

Bu şekilde istihdam edilenler, sözleşmeli işçi olması halinde, sözleşmeleri hizmet sözleşmesine dayalı olağandışı davranışlar nedeniyle kurumları tarafından feshedilmedikçe veya sözleşme süresi içinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeleri halinde, istisnalar dışında çalıştırılmayacaktır. fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe ve sözleşmeyi yenilemedikleri takdirde sözleşmenin bitim tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe Başkan kararı ile belirlenen istisnalardan yararlanamazlar.

Devlet Memurları Kanununa tabi kamu idarelerinde, süreksizlik kuralı aranmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenecek kadrolarda çalıştırılmak üzere sözleşmeli işçi çalıştırılabilir. Bu kapsamda, bu kapsamda çalıştırılan sözleşmeli işçilerden aynı kurumda 3 yıllık çalışma süresini dolduranlar, tarihinden itibaren 30 gün içinde talepte bulunmaları halinde yerlerine aynı unvanlı memurluğa atanırlar. bu sürenin sonu.

Aynı unvan ve unvana sahip olmayanlara atanacak takımlar Başkan tarafından belirlenir. Bu işçi can güvenliği ve sağlığı dışında 3 yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Subay takımlarına atananlar bir yerde en az 1 yıl daha görev yaparlar.

Bu kapsamda, memur takımlarına atananların sözleşmeli kadrolarında geçirdikleri hizmet süreleri, kazandıkları aylık derece ve derecelerin tespitinde, önceki yıla göre yükselebilecekleri dereceleri geçmemek kaydıyla artırılacak. eğitim durumları.

Subay takımlarına atananlar, görevlendirildikleri takımın mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden ayın başından itibaren hak kazanırlar, mali ve sosyal haklarından mahsup yapılmaz. önceki durumlarında aldılar. Bu kapsamda memur takımlarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmeyecek.

30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama

Teklife göre, Devlet Memurları Kanununun 4B ve bazı kanun ve kanun kararları ile ayın veya haftanın belirli günlerinde veya günün makul saatlerinde kısmi süreli çalışanlar hariç, vadesi 1 yıldan az olan ve yükseköğretim kurumlarının araştırma ve geliştirme projelerinde proje süresi sınırlı olanlar. Kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki sözleşmeli işçi ile mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personel, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur takımlarına atanacak.

Yönetmelik ile mahalli idarelerde takıma geçen işçi sadece mahalli idareler ortasında kadroya geçebilirken, takıma geçen diğer işçi 4 yılı doldurduğu tarihten itibaren devir hakkına sahip olacak. Sözleşmeli bir pozisyonda geçirilen süreler de dahil olmak üzere hizmet süresi.

Teklife göre 28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur olabilecek.

Devlet Memurları Kanunu’na göre 4B kapsamında sözleşmeli işçi çalıştıranlardan bir kısmı vizeli olduğu kurum ve birime, bir kısmı da Cumhurbaşkanınca belirlenecek memur ekiplerine alınacak.

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde görev yapan ve genel şartları taşıyanlar, sözleşmeli işçi olarak çalıştırılmaları esas alınarak memur kadrosuna nakledilecek.

30 gün içinde yazılı olarak başvuranlar, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumları tarafından atanır.

Teklife göre, 28 Kasım 2022 tarihinde askerlik, doğum, evlat edinme, atama, ücretsiz izin gibi nedenlerle işini kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacak. Bu kişilerin başvuru ve atama süreleri yine göreve başladıkları tarihten itibaren başlayacaktır.

Sözleşmeli usta alımı

Teklif ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde sürekli görev yapan sözleşmeli sanatçılar ile sezonluk hizmetler kapsamında istihdam edilen sözleşmeli sanatçılar 2012 yılı 1 yıldan az, 4B kapsamında farklı mali ve sosyal haklara sahip, bunlarla birebir veya örnek görevler ifa eden. İşçi de her zaman görevini yapan esnafla aynı statüye getiriliyor.

Buna göre, atamalarda kurumların boş kontenjanları kullanılacaktır. Yeterli kontenjan bulunmaması halinde atama ile pozisyon oluşturulmuş sayılır. Bu durumda yapılan atamalar, atama işlemini takip eden 1 ay içinde unvan, numara, kurum ve birim belirtilerek Kamu Personeli Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir. Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir.

Belediyelerde sözleşmeli personel ataması

Belediye Kanunu’nda yapılan değişiklikle mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli işçilerin atamaları KPSS ile yapılacak. Buna göre sözleşmeli personel alımı ilk defa memur takımlarına alım yöntemine tabi olacaktır. Sözleşmeli işçilerden 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde sözleşmeli işçi olarak çalıştırılmalarına göre memur takımlarına atanırlar. Bu kapsamda memur kadrolarına atananlar 1 yıl süre ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilemeyecek. Sözleşmeli işçi olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi geçmemek kaydıyla kazanılmış hakların aylık derece ve düzeylerinin belirlenmesinde daha fazla ödenir.

Teklif ile Sağlık Bakanlığı’nda açık olarak ebe ve hemşire vekilliği ile görev yapanların ekibe dahil edilmesi sağlandı.

Buna göre, açık olarak ebe ve hemşire vekili olarak görev yapan ve kanundaki genel kuralları taşıyanlar, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvurmaları halinde Bakanlıkça ebe ve hemşire ekiplerine atanacak. Bu unsura göre memur kadrolarına atananlar 4 yıl içinde başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilemezler.

başörtüsü tartışması

Bu arada AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, teklife 31 Mart 2019 tarihinden sonra iş akitleri haksız yere feshedilenlerin de dahil edilmesini istediklerini söyledi.

Cora, 2019’da AK Parti’den CHP’ye geçen İzmir Selçuk Belediyesi’nde çalışan bir kadın çalışanın başörtülü olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığını belirtti. CHP’li milletvekillerinin tepkisi üzerine bunun doğru olduğunu dile getiren Cora, 2019 yerel seçimlerinden sonra CHP’li belediyeler tarafından mahkemenin işbaşı yapma kararına rağmen ihraç edilen ancak yeniden işe alınmayanların olduğunu söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP belediyesine böyle bir suçlamanın yapılamayacağını ve bunun kabul edilemez olduğunu savunarak, belediye başkanıyla görüştüğünü ve başörtüsü taktığı için ihraç edilen kişinin belediye başkanlığına alındığını söyledi. Savunma Uygulama ve Denetleme Dairesi’nin kurulmasına karar vermiş, ancak makam kurulmayınca sözleşmesi sona ermiştir. belirtilmiş.

Başörtüsü üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini söyleyen Sındır, kendisine tepki gösteren Cora’ya “Yazıklar olsun” dedi.

Doğruyu söylediğini ifade eden Cora ve CHP’li milletvekilleri arasında tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Yılmaz toplantıyı yarıda kesti.

Aranın ardından yasa tasarısı üzerindeki müzakereler kaldığı yerden devam etti.

haber-gulyali.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler